Jaarverslag 2018

Meegemaakt

Lees verder arrow_downward

Voorwoord

Op de PM kijken we graag vooruit. Dat past bij uitstek bij een school. Op onze christelijke scholengemeenschap met ongeveer 1.500 leerlingen groeien jongeren uit tot zelfstandige burgers met een visie die op de Bijbel is gebaseerd. Zij volgen onderwijs op pro, vmbo, mavo, havo, vwo en gymnasium. We leiden onze leerlingen niet alleen op, maar bereiden ze ook voor op de samenleving. In deze publieksversie van ons jaarverslag blikken we terug op de resultaten van 2018. Welke ontwikkelingen hebben we doorgemaakt in de domeinen identiteit, onderwijs, personeel, leiderschap, school & omgeving en op financieel vlak?

Voorzitter

J.C. Wielhouwer

Missie & visie

Met elkaar vormen we op de Prins Maurits een gemeenschap die leeft vanuit de Bijbel, het Woord van God, de bron en norm voor ons denken en handelen. Binnen deze gemeenschap hebben we aandacht voor elkaar en vormen we hechte groepen – in de klas en zelfs schoolbreed. Er is ruimte voor eigenheid en we ervaren verbondenheid: verenigd in onze christelijke identiteit. Wij maken veel werk van een veilige leeromgeving en een open christelijke cultuur.

Missie

CSG Prins Maurits wil dé protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs zijn voor leerlingen van Goeree-­Overflakkee en de omliggende gebieden. De brede scholengemeenschap biedt alle schooltypen in het voortgezet onderwijs aan, waarbij het onderwijs voldoet aan de intern en extern gestelde kwaliteitseisen.

Visie

CSG Prins Maurits leidt leerlingen op tot zelfstandige -­ aan God en medemens verantwoordelijke -­ mensen. Het onderwijs is erop gericht om onze leerlingen te vormen tot burgers met een visie die op onze grondslag is gebaseerd.

Meer missie en visie

Identiteit

We willen onze positie als dé protestants-christelijke school op basis van het gereformeerd belijden voor Goeree-Overflakkee en de omliggende gebieden behouden. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze identiteit herkenbaar leeft in de school. We maken de Bijbelse waarden zichtbaar in de omgang en de relatie met de leerlingen. Identiteit staat voortdurend op de agenda onder andere in de vormingscommissie. De PM communiceert helder over identiteit met zijn omgeving.

Indicator 1 – waardering ouders

waardering ouders voor identiteit

Bron: Tevredenheidsonderzoek ouders CSG Prins Maurits, 2018

Onderwijs

Ons onderwijs houdt rekening met de individuele leerbehoeften en optimale ontplooiing van leerlingen. Op onze school is er ruimte voor eigenheid en tegelijkertijd ervaren we een sterke verbondenheid: verenigd in onze christelijke identiteit. We waarderen de eigenheid van leerlingen zonder dat dit leidt tot individualisme. Deze aanpak werpt zijn vruchten af gezien de onderwijsresultaten zoals die zijn vastgesteld door de inspectie. De PM heeft een uitstekend rendement in de onderbouw en bovenbouw. En onze school scoort ruim boven de gestelde normen.

Totaal zitten er
1.512
leerlingen bij ons
op school

Aantal leerlingen per 1 oktober

Waar komen ze vandaan

West
Goeree-
Overflakkee
271
Centraal
Goeree-Overflakkee
778
Schouwen
Duiveland
155
Overig
44
Oost
Goeree-
Overflakkee
150
Tholen
114

Elke afdeling
heeft een
boven-
gemiddelde
score

voor het didactisch
handelen van
docenten.

Meer identiteit

Personeel

Onderwijs is altijd in beweging. Dat komt omdat de leerling verandert. Daarom vraagt de PM van docenten een lerende houding: reflectie op de eigen ontwikkeling, de formulering van eigen ontwikkelingsdoelen en het uitvoeren van activiteiten voor professionalisering. Binnen een professionele cultuur is er een duidelijke samenhang tussen de ontwikkelingsdoelen van de organisatie en van de medewerkers. Elke medewerker wil verantwoordelijkheid nemen en afleggen vanuit een houding die dienstbaar is aan de identiteit van de school.

Op school werken175mensen

Waarvan 131 leerkrachten

Op school werken175mensen

Waarvan 131 leerkrachten

Ziekteverzuim onder personeel

2017

Verzuimpercentage
3,3 %

Norm
Landelijk  > 5%

2016

Verzuimpercentage
2,6 %

Norm
Landelijk  > 5%

Meer personeel

Leiderschap

Het onderwijs op de PM is verdeeld in teams – van praktijkonderwijs tot vwo. De vakdocenten die bij zo’n team horen, maken op hun beurt weer deel uit van hun eigen vaksectie. Sectieleiders krijgen steeds meer verantwoordelijkheid. Elk vak heeft de ruimte om zelf een onderwijskundige visie te ontwikkelen binnen de concepten en de kaders die de schoolleiding neerlegt. Soms leidt dat tot flinke uiterlijke verschillen tussen vakken, maar onder de oppervlakte ligt altijd een resultaatgerichte aanpak.

School &
omgeving

Onze school heeft een intensieve relatie met de omgeving: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Constructieve samenwerking met onderwijs, overheid en ondernemers is nodig om op de lange termijn te kunnen zorgen voor een gezond, eigentijds onderwijsaanbod. We zijn dan ook erg gericht op duurzame samenwerking met diverse partners, onder andere om onderwijs in realistische context mogelijk te maken. Voor de PM is een goede relatie met het christelijk basisonderwijs en de protestantse kerken vanzelfsprekend.

Financieel

Over 2017 is een resultaat
behaald van
€ 232.000

Baten
Lasten
Resultaten

Kostenverdeling per leerling

Totaal:
€ 9.030
Personeelskosten
€ 6.963
Overige kosten
€ 1.155
Huisvesting
€ 426
Leermiddelen/ICT
€ 486
Meer financieel