2018

Identiteit

We willen onze positie als dé protestants-christelijke school op basis van het gereformeerd belijden voor Goeree-Overflakkee en de omliggende gebieden behouden. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze identiteit herkenbaar leeft in de school. We maken de Bijbelse waarden zichtbaar in de omgang en de relatie met de leerlingen. Identiteit staat voortdurend op de agenda, binnen de teams, vakgroepen, de vormingscommissie en de persoonlijke ontwikkelplannen.

Basisgegevens identiteit

De CSG Prins Maurits heeft een open toelatingsbeleid voor leerlingen. In de praktijk betekent dit dat ook leerlingen die geen kerkelijke achtergrond hebben welkom zijn. Wel wordt er dan een toelatingsgesprek gevoerd, waarbij de ouders gevraagd wordt een verklaring van respect voor de uitgangspunten en werkwijze van de school te tekenen. Minder dan 10% van de leerlingen van de CSG Prins Maurits heeft geen kerkelijke achtergrond.

Onze doelen
Bekijk onze doelen

Motivatie

De Prins Maurits wil zijn positie als dé protestants-christelijke school op basis van het gereformeerd belijden voor Goeree-Overflakkee en de omliggende gebieden behouden. Daartoe is het belangrijk dat de identiteit herkenbaar leeft in de school, en Bijbelse waarden zichtbaar zijn in de omgang en de relatie met de leerlingen. Identiteit staat voortdurend op de agenda en wordt helder gecommuniceerd met de omgeving.

Het is belangrijk dat alle medewerkers zich verbinden aan de identiteit van de school, daarin authentiek zijn en zich in woord en daad bewust zijn van hun voorbeeldfunctie daarin. De dagopeningen en -sluitingen en de viering van christelijke feestdagen zijn belangrijke identiteitsmomenten en vergroten het gemeenschapsbesef. We willen de leerlingen toerusten om vanuit de Bijbelse waarden deel te kunnen nemen aan de hedendaagse seculiere en pluriforme samenleving zodat ze zich daarin staande kunnen houden. Tijdens hun schoolperiode is het daarom belangrijk dat ze leren Bijbelse standpunten in te nemen, die te verwoorden en op basis daarvan verantwoorde keuzes te maken.

 

Gerealiseerd in 2019

  • 2.1 De christelijke identiteit wordt herkend in de omgang met elkaar en in het onderwijs in de vakken.
  • 2.2 In de gesprekscyclus is de binding aan de identiteit van de scholengemeenschap nadrukkelijk onderwerp van het IPB gesprek en iedere werknemer legt uit dat hij zich verbindt aan de identiteit van de school.
  • 2.3 Beleidsontwikkelingen worden altijd mede doordacht vanuit de identiteit. Beleidsstukken hebben zo mogelijk een identiteitsparagraaf.
  • 2.4 Elke afdeling en vakgroep heeft een programma ontwikkeld voor toerusting en vorming, passend bij de leerlingen.
  • 2.5 De vormingscommissie stimuleert en coördineert ontwikkelingen met betrekking tot identiteit.

 

Indicatoren identiteit

Het domein Identiteit wordt beoordeeld op basis van de volgende indicatoren:

Indicator 193% van de ouders ervaart de CSG Prins Maurits al een christelijke school.
Indicator 2a83% van de leerlingen ervaart de CSG Prins Maurits als een christelijke school
Indicator 2b60% van de leerlingen geeft aan dat de christelijke identiteit merkbaar is in de les.
Indicator 3Elke afdeling en vakgroep heeft een programma ontwikkeld voor toerusting en vorming, passend bij de leerlingen.

Indicator 1 - waardering ouders

93% van de ouders ervaart de CSG Prins Maurits als een christelijke school.

Bron: Tevredenheidsonderzoek ouders CSG Prins Maurits, 2018

Indicator 2 - Waardering leerlingen

83% van de leerlingen ervaart de CSG Prins Maurits als een christelijke school.

Bron: Tevredenheidsonderzoek leerlingen CSG Prins Maurits, 2018

60% van de leerlingen geeft aan dat de christelijke identiteit merkbaar is in de les.

Indicator 3 - Ontwikkeling Programma van Toerusting en Vorming

Iedere afdeling heeft een programma van toerusting en vorming ontwikkeld. De vormingscommissie heeft een ondersteunende rol voor de vakgroepen bij het formuleren van de identiteitsparagraaf in het vakwerkplan. De vormingscommissie heeft een aanbod ontwikkeld voor het vormgeven van de christelijke identiteit in het vak. Dit aanbod geldt in het bijzonder voor startende docenten die hun studie op een algemene opleiding hebben gevolgd. De cursus DCVO is een officiële minor die gevolgd kan worden in het vrije deel van de opleiding.

Ons verhaal

Identiteit

De identiteit van scholen is ook in 2018 één van de speerpunten van de schoolontwikkeling. Dit is tevens een landelijke ontwikkeling die ook het seculiere onderwijs raakt. De identiteit van de school raakt de visie en de missie van de school. Als christelijke school onderscheidt de Prins Maurits zich door met andere scholen samen te werken in de ontwikkeling van de identiteit.

KernwoordenDuiding
VerbondenheidWe leven als gemeenschap
VormingWe leven voor Gods aangezicht
EigenheidWe hebben ieder onze eigen gaven en mogelijkheden
OntdekkenWe worden ingeleid in de werkelijkheid
BetrokkenheidWe dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving
WijsheidWe leren omgaan met de werkelijkheid en zoeken naar waarheid

Identiteitscommissie

De identiteitscommissie heeft voor 2018 het identiteitsaanbod in de vaklessen prioriteit gegeven. Zo is er aan teamleiders een handreiking gedaan om in de IPB-gesprekscyclus ook de identiteitsontwikkeling van docenten een plaats te geven. In elk IPB-gesprek zal ook aandacht komen voor de integratie van identiteit in het vak. Tevens worden de sectieleiders aangemoedigd om de identiteitsparagraaf van hun vakwerkplan op orde te houden. Ook wordt nu bij de benoeming van nieuwe collega’s als vereiste gesteld dat ontwikkeling op de identiteit van de school in de eerste jaren van de lespraktijk wordt ingeoefend, onder meer door het volgen van korte cursussen uit de minor DCVO.

Identiteit en Kwaliteit

Al lange tijd is onze school betrokken bij het netwerk Identiteit en Kwaliteit (I&K). Onder leiding van Marja van de Lagemaat (Ichthus College, Veenendaal) is de website sterk verbeterd en is de betrokkenheid van scholen toegenomen. Lesideeën worden nu efficiënter gedeeld. In de zomer is onze collega Adriaan Klippel medewerker geworden bij het I&K. Op deze manier is onze school nu nauwer betrokken geraakt en is de slagkracht van het netwerk vergroot.

Identiteit als Sterk Merk

Via het LVGS is onze school betrokken geraakt bij de het project Identiteit als Sterk Merk (IASM), dat de identiteit van Gereformeerd onderwijs opnieuw op de agenda heeft gezet. Onze school is daarbij vanaf het eerste begin betrokken geweest. Dit project wordt ondersteund door een projectgroep onder leiding van Klaas Koelewijn (aansturing) en Roel Kuiper (identiteit). In 2018 is de projectfase voorbij en is de doorwerkingsfase begonnen. Dit houdt voor onze school in dat we actief zijn gaan inzetten op scholing van nieuwe collega’s. Alle nieuwe collega’s die de afgelopen drie jaar op school zijn gestart, zijn uitgenodigd voor de training van DCVO. Deze wordt in de tweede helft van 2018-2019 gestart.

DCVO

Onder leiding van de CHE hebben diverse Gereformeerde en Evangelische scholen samen een HBO-minor ontwikkeld die gebruikt kan worden in alle scholen. Tweemaal per jaar overleggen de belanghebbenden om tips en verbeteringen met elkaar te delen. De status van het opleidingstraject is voor iedere school anders. Zo wordt op sommige scholen het hele docentenkorps in een 24-uurs conferentie betrokken bij de identiteitsontwikkeling, en kiest onze school ervoor om enkel de nieuwe docenten een cursustraject aan te bieden.

ACSI

De Association of Christian Schools International ACSI heeft in september 2018 in Hongarije haar jaarlijkse Student Leader Conference gehouden. De leerlingen die in 2017 deze conferentie bezochten, hebben binnen school een gebedsgroep opgestart. Deze wordt elke maandag gehouden in de ochtendpauze en éénmaal per maand bidden zij samen met de gebedskring van docenten. Dit jaar heeft een groep van acht leerlingen uit VWO 5 de conferentie met als thema “The Path of Leadership” bezocht. De conferentie betekende voor hen een stimulering van hun persoonlijke geloofsontwikkeling, maar ook van hun betrokkenheid bij de identiteit van de school. Hun projectplan omvatte onder meer het doorgeven van de boodschap aan onze medeleerlingen, maar ook het leiden van de kerstviering van docenten. Verder zetten zij zich in bij studiedagen van de onderbouw. De groep levert hiermee een constructieve bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van de school.

Goede doelen

Om de bewustwording van christelijk burgerschap te stimuleren zijn er in verschillende leerjaren acties voor goede doelen. De leerlingenraad speelt een belangrijke rol bij de goede doelen, zij bepalen en organiseren de goede doelen.
Zo was er in klas 3 de Walk4CongoIndia met een mooie opbrengst van € 6000,–. Bij deze actie is een verbinding gemaakt met een internationaliseringsproject met stichting RRDF. In samenspraak met deze stichting is het mogelijk om scholen en onderwijs te verzorgen voor een kwetsbare groep kinderen. Door middel van een digitaal programma Google Classroom wordt er met deze kinderen gecommuniceerd. Daarnaast worden leerlingen van CSG Prins Maurits in de toekomst in staat gesteld deze projecten te gaan bezoeken.
In klas 1 en in klas 2 werd de actie een sponsorloop georganiseerd voor de adoptiekinderen van Woord & Daad die eveneens € 9000,– heeft opgebracht. In andere leerjaren waren er acties en projecten met betrekking tot de Voedselbank en voor het hospice Calando in Dirksland.

Ontwikkelpunten

De ontwikkelpunten zijn:

- het geven van voortdurende aandacht aan de dagopening en de betrokkenheid van leerlingen daarbij;
-het verbinden van de kernwoorden van het schakeldocument met de praktijk van de lessen en met de omgang met elkaar.

‘Binnen de dagelijkse werkelijkheid van school en samenleving is de PM een plaats waar het handelen vanuit het geloof meer voelbaar en zichtbaar wordt, in lijn met onze Bijbelse opdracht. “…, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen”. Genesis 18:19’

Share the Gospel

8 leerlingen uit VWO5

Student Leadership Conference

 

‘Wij, 8 leerlingen uit VWO 5, zijn afgelopen september onder begeleiding van J. Van Luik en G. L. Van Wingerden naar de Student Leadership Conference in Zánka, te Hongarije geweest. Sindsdien zijn we actief bezig geweest in de school om Gods Woord te delen! Zo verzorgen wij elke maandagochtend een social-media-post met een bijbelvers of een bemoedigende tekst; we hebben al enkele reacties gehad dat deze daadwerkelijk ondersteunend zijn. Verder hebben we meerdere voorlichtingen gegeven aan zowel docenten als leerlingen met als thema het vergroten van de openheid over ons geloof en dat het delen van het Evangelie zo ontzettend belangrijk is!’ ”

Identiteit, de rode draad door de lessen.

Marielle van den Berg

Leerlingenbegeleider/docent Praktijkonderwijs

 

‘Het is een voorrecht te mogen werken op een christelijke school. Elke dag te kunnen starten met een stukje uit de Bijbel en gebed. Samen met de leerlingen kijken wat er staat en wat dat in de tijd van de Bijbel betekende, maar ook nu voor ons leven kan betekenen. Het Goede Nieuws delen en vertellen van de God Die was, is en zal zijn. En dit ook heel praktisch maken in de omgang met elkaar. Pesten en schelden we, of kan dat eigenlijk niet? Roddelen we en pakken we iemand terug, of doen we dat anders? Gaan we met de ander om zoals we ook graag willen dat de ander met ons omgaat? Zijn we zuinig op de natuur en op onze spullen? Elke dag probeer ik samen met de leerlingen handen en voeten aan het geloof te geven, met grote en kleine vragen, met vallen en opstaan. En dit niet alleen bij de dagopening, maar ook bij allerlei andere lessen. Er is zo vaak een opening naar verwondering over de schepping, naar de gebrokenheid van het leven, naar de omgang met elkaar. Het geloof loopt als een rode draad door het leven en de lessen. Kostbaar dat we een stukje bij mogen dragen aan de vorming van onze leerlingen, volgens mij hebben we als docenten de mooiste baan die er is!’ ”