2018

Identiteit

We willen onze positie als dé protestants-christelijke school op basis van het gereformeerd belijden voor Goeree-Overflakkee en de omliggende gebieden behouden. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze identiteit herkenbaar leeft in de school. We maken de Bijbelse waarden zichtbaar in de omgang en de relatie met de leerlingen. Identiteit staat voortdurend op de agenda, binnen de teams, vakgroepen, de vormingscommissie en de persoonlijke ontwikkelplannen.

Basisgegevens identiteit

De CSG Prins Maurits heeft een open toelatingsbeleid voor leerlingen. In de praktijk betekent dit dat ook leerlingen die geen kerkelijke achtergrond hebben welkom zijn. Wel wordt er dan een toelatingsgesprek gevoerd, waarbij de ouders gevraagd wordt een verklaring van respect voor de uitgangspunten en werkwijze van de school te tekenen. Minder dan 10% van de leerlingen van de CSG Prins Maurits heeft geen kerkelijke achtergrond.

Onze doelen
Bekijk onze doelen

Motivatie

De Prins Maurits wil zijn positie als dé protestants-christelijke school op basis van het gereformeerd belijden voor Goeree-Overflakkee en de omliggende gebieden behouden. Daartoe is het belangrijk dat de identiteit herkenbaar leeft in de school, en Bijbelse waarden zichtbaar zijn in de omgang en de relatie met de leerlingen. Identiteit staat voortdurend op de agenda en wordt helder gecommuniceerd met de omgeving.

Het is belangrijk dat alle medewerkers zich verbinden aan de identiteit van de school, daarin authentiek zijn en zich in woord en daad bewust zijn van hun voorbeeldfunctie daarin. De dagopeningen en -sluitingen en de viering van christelijke feestdagen zijn belangrijke identiteitsmomenten en vergroten het gemeenschapsbesef. We willen de leerlingen toerusten om vanuit de Bijbelse waarden deel te kunnen nemen aan de hedendaagse seculiere en pluriforme samenleving zodat ze zich daarin staande kunnen houden. Tijdens hun schoolperiode is het daarom belangrijk dat ze leren Bijbelse standpunten in te nemen, die te verwoorden en op basis daarvan verantwoorde keuzes te maken.

 

Gerealiseerd in 2019

  • 2.1 De christelijke identiteit wordt herkend in de omgang met elkaar en in het onderwijs in de vakken.
  • 2.2 In de gesprekscyclus is de binding aan de identiteit van de scholengemeenschap nadrukkelijk onderwerp van het IPB gesprek en iedere werknemer legt uit dat hij zich verbindt aan de identiteit van de school.
  • 2.3 Beleidsontwikkelingen worden altijd mede doordacht vanuit de identiteit. Beleidsstukken hebben zo mogelijk een identiteitsparagraaf.
  • 2.4 Elke afdeling en vakgroep heeft een programma ontwikkeld voor toerusting en vorming, passend bij de leerlingen.
  • 2.5 De vormingscommissie stimuleert en coördineert ontwikkelingen met betrekking tot identiteit.

 

Indicatoren identiteit

Het domein Identiteit wordt beoordeeld op basis van de volgende indicatoren:

Indicator 193% van de ouders ervaart de CSG Prins Maurits al een christelijke school.
Indicator 2a83% van de leerlingen ervaart de CSG Prins Maurits als een christelijke school
Indicator 2b60% van de leerlingen geeft aan dat de christelijke identiteit merkbaar is in de les.
Indicator 3Elke afdeling en vakgroep heeft een programma ontwikkeld voor toerusting en vorming, passend bij de leerlingen.

Indicator 1 - waardering ouders

93% van de ouders ervaart de CSG Prins Maurits als een christelijke school.

Bron: Tevredenheidsonderzoek ouders CSG Prins Maurits, 2018

Indicator 2 - Waardering leerlingen

83% van de leerlingen ervaart de CSG Prins Maurits als een christelijke school.

Bron: Tevredenheidsonderzoek leerlingen CSG Prins Maurits, 2018

60% van de leerlingen geeft aan dat de christelijke identiteit merkbaar is in de les.

Indicator 3 - Ontwikkeling Programma van Toerusting en Vorming

Iedere afdeling heeft een programma van toerusting en vorming ontwikkeld. De vormingscommissie heeft een ondersteunende rol voor de vakgroepen bij het formuleren van de identiteitsparagraaf in het vakwerkplan. De vormingscommissie heeft een aanbod ontwikkeld voor het vormgeven van de christelijke identiteit in het vak. Dit aanbod geldt in het bijzonder voor startende docenten die hun studie op een algemene opleiding hebben gevolgd. De cursus DCVO is een officiële minor die gevolgd kan worden in het vrije deel van de opleiding.

Ons verhaal

Refo500, over de identiteit en het klaslokaal

In 2017 is er in de lessen, in kleinschalige studiebijeenkomsten van docenten en in een grote studiedag in oktober aandacht besteed aan de betekenis van de Reformatie voor ons onderwijs nu. Tijdens de studiedag in oktober hielden dr. Klink en prof. dr. Van den Belt interessante lezingen voor de docenten. Vervolgens is in het middagprogramma binnen de secties nagedacht over de relatie tussen onze identiteit en de vakken. Als hulpmiddel ontwikkelde de vormingscommissie een ‘schakeldocument’. In deze handreiking wordt de verbinding gelegd tussen de missie en visie van de PM en de praktijk in de klas. Speciaal voor ouders en leerlingen sprak prof. dr. Kater in de Hervormde Kerk van Middelharnis over ‘de vrolijke ruil’ naar aanleiding van de bekende uitspraak van Maarten Luther.

KernwoordenDuiding
VerbondenheidWe leven als gemeenschap
VormingWe leven voor Gods aangezicht
EigenheidWe hebben ieder onze eigen gaven en mogelijkheden
OntdekkenWe worden ingeleid in de werkelijkheid
BetrokkenheidWe dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving
WijsheidWe leren omgaan met de werkelijkheid en zoeken naar waarheid

Dagopening en vieringen

Een enthousiast team van docenten ontwikkelde in 2017 een eigen methode voor de dagopeningen op het pro en vmbo. De dagopening vormt nu samen met het mentorgesprek met de klas een natuurlijk onderdeel van de start van de dag. Ook bij de andere afdelingen is de dagopening een belangrijk moment van verbondenheid in het christen-zijn.
Binnen de vieringen krijgen de leerlingen een grote rol. Vieringen doe je met elkaar en iedereen doet mee. Ook in 2017 bereidden de vmbo-leerlingen van de onderbouw de paasviering voor. In de bovenbouw was er dit jaar extra aandacht voor het thema ‘positieve groepsvorming’. Binnen alle afdelingen zijn er dagopeningen en vieringen, die ook steeds verder worden ontwikkeld.

Identiteit in de les

Onze christelijke identiteit beperkt zich niet tot dagopeningen en vieringen van christelijke feestdagen. Op de PM vinden we het juist belangrijk om christelijk onderwijs te geven. En dat gaat verder dan tijdens de les herhaaldelijk de link te leggen naar de Bijbel. Aanvullend op het reguliere christelijk onderwijs werkt iedere afdeling ieder jaar met thema’s rondom identiteit. Zo werkte de mavo met het thema ‘Identiteit in de les, hoe doe je dat?’. Dit jaar zijn er trainingen voor de leerlingen over het gebruik van social media, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het vergroten van de weerbaarheid tegen alcohol, roken en drugs. Een specifiek voorbeeld is LEV, een christelijk weerbaarheidsprogramma over respect en zelfvertrouwen. Leerlingen uit de onderbouw van het mavo/havo/vwo volgen de LEV-dagen. De vwo-leerlingen volgen in de bovenbouw het vak Wetenschapsoriëntatie (Filosofie en Onderzoek Doen) en ronden een schoolexamen af. Op het havo zijn er in de verschillende leerjaren themadagen die te maken hebben met het geloof en de praktijk daarvan. Havo 12 had in 2017 de themadag: “De tijd van je leven!” – over het maken van keuzes in je leven en de betekenis van de Bijbel daarin.

Goede doelen

Om de bewustwording van christelijk burgerschap te stimuleren zijn er in verschillende leerjaren acties voor goede doelen. Zo was er in klas 3 de Walk4Congo met een mooie opbrengst van € 6000,– en in klas 2 de actie voor de adoptiekinderen van Woord & Daad die eveneens € 6000,– heeft opgebracht. In andere leerjaren waren er acties en projecten met betrekking tot de Voedselbank en voor het hospice Calando in Dirksland.

Gesprek tussen leerlingen en docenten

Dit jaar experimenteerden de havo-mentoren met een gesprekwaaier – een hulpmiddel in gesprekken tussen de leerling en mentor over ‘maatschappelijke betrokkenheid’ en ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’. De eerste ervaringen zijn positief: ook het vwo gaat de waaier gebruiken. Docenten kunnen volgend jaar eventueel bijscholen om deze gesprekken beter te voeren.

Ontwikkelgesprekken met docenten

In het kader van personeelsbeleid is er eveneens expliciet aandacht voor identiteit. In ontwikkelgesprekken vertellen docenten hoe zij het christelijk geloof betrekken in hun lessen en hoe ze daar persoonlijk in staan. Als hulpmiddel voor deze gesprekken is er door de vormingscommissie een handvat ontwikkeld en in de lesobservatieformulieren wordt het ook benoemd.

Association of Christian Schools International

De PM is aangesloten bij verschillende netwerken die actief bezig zijn met de christelijke identiteit, bijvoorbeeld I&K en Sterk Merk. Ook is onze scholengemeenschap samen met andere scholen in Europa aangesloten bij de Association of Christian Schools (ACSI).

Ontwikkelpunten

De ontwikkelpunten zijn:

- het geven van voortdurende aandacht aan de dagopening en de betrokkenheid van leerlingen daarbij;
-het verbinden van de kernwoorden van het schakeldocument met de praktijk van de lessen en met de omgang met elkaar.

‘Binnen de dagelijkse werkelijkheid van school en samenleving is de PM een plaats waar het handelen vanuit het geloof meer voelbaar en zichtbaar wordt, in lijn met onze Bijbelse opdracht. “…, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen”. Genesis 18:19’

"Onze identiteit beperkt zich niet tot de dagopening en de christelijke feestdagen”

Elienne van Alphen, teamleider mavo 12

Je identiteit actief uitdragen in de les

 

Lesgevende docenten beschrijven voor hun ontwikkelgesprek hoe ze hun identiteit uitdragen in hun beroep. Sommige docenten laten in de dagopening bijvoorbeeld graag een stukje van zichzelf zien en willen hun identiteit uitdragen in de les. In de teamvergadering is dit ook thema dat jaarlijks aan de orde komt. Zo willen we als team stimuleren dat elke docent de ruimte voelt en benut om zijn of haar identiteit uit te dragen, bijvoorbeeld door te reageren op wat er in de klas gebeurt of in mentorgesprekken. In ons plan streven we ernaar dat de mentor minimaal 1 keer per week de dagopening verzorgt in de mentorklas. De dagopening is bovendien een uitgelezen moment om stil te staan bij christelijke thema’s. Zo lag de nadruk dit jaar op Refo500, maar ook de Paasviering en Pinksteren verdienen meer aandacht.”

“Met een lessenmarathon haalden we geld op voor Friedenstimme”

Leerlingenraad

Een lessenmarathon om geld in te zamelen voor Friedensstimme

 

Als Leerlingenraad planden we in 2017 een lessenmarathon met als doel om geld op te halen voor Friedensstimme, een project wat zich richt op de verspreiding van het geloof en bijbels in Rusland. Dit project werd aangedragen door leerlingen en leraren van vwo 5 die voor het programma Xplore naar Rusland gingen. De week voorafgaand aan de lessenmarathon verkochten we in de pauzes hamburgers. In totaal bracht de lessenmarathon plus de hamburgerverkoop een bedrag op van € 5500,–. Als leerlingenraad overhandigden we dit bedrag namens de school aan Friedenstimme in Gouda.”