Jaarverslag 2018

Leiderschap

Het onderwijs op de PM is verdeeld in teams – van praktijkonderwijs tot vwo. De vakdocenten die bij zo’n team horen, maken op hun beurt weer deel uit van hun eigen vaksectie. Sectieleiders krijgen steeds meer verantwoordelijkheid. Elk vak heeft de ruimte om zelf een onderwijskundige visie te ontwikkelen binnen de concepten en de kaders die de schoolleiding neerlegt. Soms leidt dat tot flinke uiterlijke verschillen tussen vakken, maar onder de oppervlakte ligt altijd een resultaatgerichte aanpak.

Basisgegevens

De doelstelling van de ‘Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke scholen op Goeree en Overflakkee’ is de juridische basis voor CSG Prins Maurits. Het verenigingsbestuur is het bevoegd gezag. Tijdens een jaarlijkse algemene vergadering legt het bevoegd gezag verantwoording af aan de vereniging en kunnen leden van het bevoegd gezag worden gekozen.

 

Het Verenigingsbestuur van CSG Prins Maurits bestaat uit het Schoolbestuur en de Commissie van Toezicht. Er zijn specifieke taken voor het Schoolbestuur en specifieke taken voor de Commissie van Toezicht. Er zijn bij CSG Prins Maurits ook taken die het Schoolbestuur en de Commissie van Toezicht samen vervullen. Het gaat hierbij met name om de bewaking van de levensbeschouwelijke identiteit. Als besturingsfilosofie hanteert het Schoolbestuur van de vereniging ‘besturen op hoofdlijnen’. Het Schoolbestuur initieert het beleid van de organisatie op hoofdlijnen en stelt deze vast. De directie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ is van toepassing op CSG Prins Maurits.

Bron: Toolkit CSG Prins Maurits, 2017

Het management van CSG Prins Maurits bestaat uit de rector, twee conrectoren onderwijs en een conrector bedrijfsvoering, van wie er één plaatsvervanger van de rector is. De conrectoren onderwijs zijn verantwoordelijk voor een onderwijsafdeling en specifieke portefeuilles. De conrectoren sturen negen teamleiders aan, die op hun beurt leidinggeven aan de docenten in hun onderwijsteam.

Onze doelen
Bekijk onze doelen

Motivatie

Actieve participatie veronderstelt ruimte voor eigen handelen, verbinding met de visie van de school en een open cultuur. Ruimte voor persoonlijk handelen ontstaat door verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de uitvoering te leggen. Verbinding met de visie van de school geeft een gemeenschappelijk kader voor ons handelen. Onder een open cultuur verstaan we in gesprek gaan, luisteren naar wat anderen beweegt, doen wat we zeggen, elkaar aanspreken en verantwoording afleggen. In die open cultuur levert eenieder vanuit zijn eigen positie een wezenlijke bijdrage aan de gewenste leeropbrengsten en ontplooiing.

 

 

Gerealiseerd in 2019

4.1 De medewerkers hebben professionele ruimte omdat verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de uitvoering liggen en verantwoorden zich.

4.2 De schoolleiding is verantwoordelijk voor strategische en conceptuele beleidsontwikkelingen, die ruimte geven voor uitwerking binnen vaksecties en teams.

4.3 De vaksecties en teams werken resultaatgericht op basis van een vakwerkplan c.q. teamplan, passend binnen de visie van de school.

4.4 Binnen de vaksecties en teams neemt ieder verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelen en resultaten.

4.5 De vaksecties en teams dragen zorg voor hun eigen kwaliteitscyclus.

4.6 De leerlingen leveren vanuit een betrokken en verantwoordelijke houding een bijdrage aan de samenleving.

4.7 De ouders nemen vanuit hun rol deel aan het laten leren van hun kinderen.

4.8 De ouders zetten hun expertise en ervaring in.

Indicatoren

Het domein Leiderschap wordt beoordeeld op basis van de volgende indicatoren:

Indicator 15De gemiddelde scores op betrokkenheid, rolduidelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en leiderschap van medewerkers is voor elk team een 7 of hoger.
Indicator 16De vaksecties en teams formuleren jaarlijks resp. een actieplan/teamplan waarin doelen, resultaten, organisatie, middelen en evaluatie worden verantwoord.
Indicator 17In 2019 maken alle sectieleiders en teamleiders actief gebruik van de data uit het Magistermanagementplatform.
Indicator 18In alle afdelingen zijn de ouders bovengemiddeld betrokken bij de school.

Indicator 15 - betrokkenheid, rolduidelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en leiderschap

De score voor betrokkenheid, rolduidelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en leiderschap bij het personeel is voor de CSG Prins Maurits als geheel hoger dan een 7.

Bron: Effectory-onderzoek, 2016

Indicator 16 - formulering actieplannen en teamplannen

Alle vaksecties en teams hebben een actieplan/teamplan volgens het format. Jaarlijks zijn er bijeenkomsten om dit te onderhouden en sectieleiders presenteren hun actieplan aan de directie. In het cursusjaar 15/16 is er door de sectieleiders gewerkt aan een meerjarenplan. In het cursusjaar 16/17 waren er besprekingen met alle individuele sectieleiders. Deze besprekingen richten zich vooral op leiderschap en kwaliteitszorg binnen de sectie. In 17/18 zijn de sectieleiders onder leiding van Driestar Educatief aan de slag binnen een Werkplaatstraject gericht op leiderschap binnen de sectie. Hierin is er ook aandacht voor de inrichting van de kwaliteitscyclus binnen de vaksectie.

Indicator 17 - sectieleiders/teamleiders maken actief gebruik van de data uit MMP

Zelfstandig gebruik van MMP is op dit moment alleen mogelijk voor teamleiders en directie. In de praktijk blijkt dat MMP als instrument voor teamleiders en sectieleiders tamelijk ingewikkeld. Daarom is het eenvoudiger wanneer de juiste informatie hen direct wordt verstrekt. De afdelingsconrectoren hebben hierin een rol.

Indicator 18 - betrokkenheid ouders

In alle afdelingen zijn de ouders bovengemiddeld betrokken bij de school.

Bron: tevredenheidsonderzoek ouders CSG Prins Maurits, 2017

Ons verhaal

De PM is een lerende gemeenschap waar leerlingen, ouders en medewerkers actief aan deelnemen. De sleutelwoorden hiervoor zijn ‘betrokkenheid’ en ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’. Om actieve participatie te realiseren is ruimte nodig voor eigen handelen, verbinding met de visie van de school en een open cultuur. Deze voorwaarden creëren we door verantwoordelijkheden zo dichtmogelijk bij de uitvoering te leggen. Dat gebeurt vanuit een gemeenschappelijk kader voor ons handelen: de visie van de school. In onze open cultuur is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren naar wat anderen beweegt, te doen wat we zeggen, elkaar aan te spreken en verantwoording af te leggen. Zo levert iedereen vanuit zijn eigen positie een wezenlijke bijdrage aan de gewenste leeropbrengsten en ontplooiing.

“Professionalisering helpt om inzicht te verkrijgen in de leerbehoeften van de leerling”

André Roodnat, teamleider vmbo

Professionalisering en positieve psychologie

 

Het team van de beroepsgerichte afdeling professionaliseerde zich de afgelopen jaren op het gebied van krachtgericht coachen, het benoemen en benutten van kernkwaliteiten, het kunnen geven en ontvangen van feedback en leren denken vanuit een growth-mindset. Dit alles gebaseerd op de inzichten van de positieve psychologie. Daarom professionaliseren we voor een belangrijk deel in teamverband, want met elkaar leren en van elkaar leren leidt tot een grote opbrengst. Verder werken we met “ontwikkelgroepen”. Hier dragen activiteiten als praktijk- en literatuuronderzoek en het in gezamenlijkheid concretiseren van de onderwijsvisie bij aan een individuele en teamprofessionalisering. Het effect is dat we ons in de onderbouw van het vmbo richten op het verkrijgen van inzichten in de leerbehoeften van de leerling.

Dialoog

Een goed praktijkvoorbeeld van de open cultuur zijn de gesprekken die we voortdurend aangaan. Om meer inzicht te krijgen in het niveau van de kwaliteit van onze school gaan we in gesprek met partners in het onderwijs, met ouders in ouderpanels en met de leerlingen zelf. Voortdurend zijn we bezig om ons onderwijs te verbeteren en te zorgen dat leerlingen meer, beter of anders leren.

Zo is er een leerlingenraad van ongeveer 12 leerlingen. In de leerlingenraad worden schoolzaken geëvalueerd en activiteiten voorbereid. De leerlingenraad is actief in verschillende acties binnen de school, bijvoorbeeld in de Walk4Congo en in de opzet en inrichting van de wifi-vrije ruimte. Deze ruimte is bedoeld om leerlingen de gelegenheid te geven om elkaar te ontmoeten zonder dat er de afleiding van de smartphone is.

In 2017 waren er 2 bijeenkomsten van het ouderpanel. Het ouderpanel wordt bezocht door ongeveer 25 ouders van leerlingen uit de verschillende afdelingen. Een bijeenkomst ging over de rol van de mentor in de begeleiding van onze leerlingen. Een belangrijke vraag was: “Hoe kan de mentor bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van de leerling?”. Met de medezeggenschapsraad bespreekt de directie actuele ontwikkelingen en ontvangt advies van de medezeggenschapsraad of waar nodig instemming. In de medezeggenschapsraad zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd.

"Het is verrijkend om van dichtbij mee te maken wat er omgaat in de schoolorganisatie"

Mevrouw E. Knöps-den Ouden

Lid van de oudergeleding van de MR

 

Als lid van de oudergeleding van de MR geef ik een korte impressie van mijn ervaringen met de PM. Terwijl onze jongste zoon havoleerling was, ben ik gekozen in de MR. Het is verrijkend om van dichtbij mee te maken wat er omgaat in de schoolorganisatie. Iedere maand krijgen de leden van de MR – personeelsleden, ouders en leerlingen –  alle gelegenheid om hun vragen te stellen en hun inbreng te leveren. Daarnaast wonen enkele leden van de MR de vergaderingen van het ouderpanel bij. Zij koppelen de nodige zaken terug naar de MR. Twee belangrijke agendapunten die in het afgelopen jaar de revue passeerden zijn:
– het functioneren van het mentoraat en de begeleiding van leerlingen
– de impact van de sociale media op het leven van leerlingen
Het is zinvol om als ouders, ook op deze manier, betrokken te zijn bij het schoolgebeuren. Het is een stimulans voor het dagelijks gebed van ons, als ouders, voor zowel leraren als leerlingen.

“In de MR denken we mee over het schoolbeleid”

Martien de Vogel en André Kastelein

Meedenken over het schoolbeleid

 

De MR van onze school buigt zich ieder schooljaar over allerlei uiteenlopende zaken. Van beleidsmatige kwesties zoals de evaluatie van de Effectory-rapportage en de financiële rapportages van de directie tot roosterperikelen en excursies. Belangrijke onderwerpen dit jaar waren de klokkenluidersregeling, het professioneel statuut, de AVG en de situatie rondom Edudelta College. In de MR zijn naast docenten ook leerlingen en ouders vertegenwoordigd. Vanuit al deze geledingen worden agendapunten aangedragen voor onze vergaderingen. Soms blijkt dat over bepaalde onderwerpen niet voldoende duidelijkheid bestaat. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de regeling voor les-/rusttijden. De MR belegt dan een informatiebijeenkomst waarin de directie nog eens verduidelijking geeft.

Ontwikkeling leiderschap

In 2017 rondden de schoolleiding, teamleiders en directie een ontwikkelingstraject af. Twee jaar lang is er gereflecteerd op het eigen leiderschap en is gewerkt om de focus op de persoonlijke ontwikkeldoelen te versterken. Dit traject, De Werkplaats genoemd, werd begeleid door Rens Rottier en Thea de Mots vanuit Driestar Educatief. De opbrengsten van de Werkplaats zijn vastgelegd in het leiderschapsstatuut. In dit statuut zijn de verwachtingen uitgesproken over de wijze waarop de schoolleiding als geheel leiding geeft aan de PM. De sectieleiders volgen een vergelijkbaar traject, eveneens begeleid door Driestar Educatief, maar dan meer gericht op de kwaliteit en sturing binnen de vakgroepen.

‘Binnen een lerende gemeenschap realiseren we actieve participatie van leerlingen, ouders en medewerkers waarbij betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid sleutelwoorden zijn.’

Luuk Vis, Teamleider vmbo

Kwaliteitszorg

Voortdurend zijn we bezig om ons onderwijs te verbeteren en te zorgen dat leerlingen meer, beter of anders leren. Een goed voorbeeld is de inzet van RTTI. Een manier om de kwaliteit van de toetsen te verbeteren. De methode vormt tegelijk een handvat om leerlingen te bespreken.

Onze ontwikkelpunten

De ontwikkelpunten zijn:

-de voortgaande ontwikkeling van leiderschap op alle niveaus binnen de CSG Prins Maurits;
-de ontwikkeling van het kwaliteitsdenken binnen de vaksecties;
-het stimuleren van actieve participatie van leerlingen door het bieden van ruimte.

“Korter en vaker vergaderen vergroot de betrokkenheid in ons team.”

Theunis van den Berge, teamleider vwo 123

Concreet en doelgericht vergaderen

 

In 2017 voerde het onderbouwteam vwo een nieuwe vergaderstructuur in. Van 5 lange teamvergaderingen naar een korte, maandelijkse vergadering van maximaal 1 uur. Om dat te bereiken brengen we de gedetailleerde agenda’s van weleer terug naar 1 doel uit het teamplan per vergadering. Om te zorgen dat alle doelen uit het teamplan aan de orde komen, is aan het begin van het jaar een schema gemaakt. De opbrengst van elke vergadering is een actie- en besluitenlijst in plaats van notulen. We merken dat de toegenomen frequentie ervoor zorgt dat we als team dichter bij elkaar staan en dat alle teamleden betrokken blijven bij de gestelde doelen uit het teamplan.