2018

Leiderschap

Het onderwijs op de PM is verdeeld in teams – van praktijkonderwijs tot vwo. De vakdocenten die bij zo’n team horen, maken op hun beurt weer deel uit van hun eigen vaksectie. Sectieleiders krijgen steeds meer verantwoordelijkheid. Elk vak heeft de ruimte om zelf een onderwijskundige visie te ontwikkelen binnen de concepten en de kaders die de schoolleiding neerlegt. Soms leidt dat tot flinke uiterlijke verschillen tussen vakken, maar onder de oppervlakte ligt altijd een resultaatgerichte aanpak.

Basisgegevens

De doelstelling van de ‘Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Christelijke scholen op Goeree en Overflakkee’ is de juridische basis voor CSG Prins Maurits. Het verenigingsbestuur is het bevoegd gezag. Tijdens een jaarlijkse algemene vergadering legt het bevoegd gezag verantwoording af aan de vereniging en kunnen leden van het bevoegd gezag worden gekozen.

 

Het Verenigingsbestuur van CSG Prins Maurits bestaat uit het Schoolbestuur en de Commissie van Toezicht. Er zijn specifieke taken voor het Schoolbestuur en specifieke taken voor de Commissie van Toezicht. Er zijn bij CSG Prins Maurits ook taken die het Schoolbestuur en de Commissie van Toezicht samen vervullen. Het gaat hierbij met name om de bewaking van de levensbeschouwelijke identiteit. Als besturingsfilosofie hanteert het Schoolbestuur van de vereniging ‘besturen op hoofdlijnen’. Het Schoolbestuur initieert het beleid van de organisatie op hoofdlijnen en stelt deze vast. De directie is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De ‘Code Goed Onderwijsbestuur VO’ is van toepassing op CSG Prins Maurits.

Bron: Toolkit CSG Prins Maurits, 2017

Het management van CSG Prins Maurits bestaat uit de rector, twee conrectoren onderwijs en een conrector bedrijfsvoering, van wie er één plaatsvervanger van de rector is. De conrectoren onderwijs zijn verantwoordelijk voor een onderwijsafdeling en specifieke portefeuilles. De conrectoren sturen negen teamleiders aan, die op hun beurt leidinggeven aan de docenten in hun onderwijsteam.

Onze doelen
Bekijk onze doelen

Motivatie

Actieve participatie veronderstelt ruimte voor eigen handelen, verbinding met de visie van de school en een open cultuur. Ruimte voor persoonlijk handelen ontstaat door verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de uitvoering te leggen. Verbinding met de visie van de school geeft een gemeenschappelijk kader voor ons handelen. Onder een open cultuur verstaan we in gesprek gaan, luisteren naar wat anderen beweegt, doen wat we zeggen, elkaar aanspreken en verantwoording afleggen. In die open cultuur levert eenieder vanuit zijn eigen positie een wezenlijke bijdrage aan de gewenste leeropbrengsten en ontplooiing.

 

 

Gerealiseerd in 2019

4.1 De medewerkers hebben professionele ruimte omdat verantwoordelijkheden zo dicht mogelijk bij de uitvoering liggen en verantwoorden zich.

4.2 De schoolleiding is verantwoordelijk voor strategische en conceptuele beleidsontwikkelingen, die ruimte geven voor uitwerking binnen vaksecties en teams.

4.3 De vaksecties en teams werken resultaatgericht op basis van een vakwerkplan c.q. teamplan, passend binnen de visie van de school.

4.4 Binnen de vaksecties en teams neemt ieder verantwoordelijkheid voor het behalen van de doelen en resultaten.

4.5 De vaksecties en teams dragen zorg voor hun eigen kwaliteitscyclus.

4.6 De leerlingen leveren vanuit een betrokken en verantwoordelijke houding een bijdrage aan de samenleving.

4.7 De ouders nemen vanuit hun rol deel aan het laten leren van hun kinderen.

4.8 De ouders zetten hun expertise en ervaring in.

Indicatoren

Het domein Leiderschap wordt beoordeeld op basis van de volgende indicatoren:

Indicator 15De gemiddelde scores op betrokkenheid, rolduidelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en leiderschap van medewerkers is voor elk team een 7 of hoger.
Indicator 16De vaksecties en teams formuleren jaarlijks resp. een actieplan/teamplan waarin doelen, resultaten, organisatie, middelen en evaluatie worden verantwoord.
Indicator 17In 2019 maken alle sectieleiders en teamleiders actief gebruik van de data uit het Magistermanagementplatform.
Indicator 18In alle afdelingen zijn de ouders bovengemiddeld betrokken bij de school.

Indicator 15 - betrokkenheid, rolduidelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en leiderschap

De score voor betrokkenheid, rolduidelijkheid, ontwikkelingsmogelijkheden en leiderschap bij het personeel is voor de CSG Prins Maurits als geheel hoger dan een 7.

Bron: Effectory-onderzoek, 2016

Indicator 16 - formulering actieplannen en teamplannen

Alle vaksecties en teams hebben een actieplan/teamplan volgens het format. Jaarlijks zijn er bijeenkomsten om dit te onderhouden en sectieleiders presenteren hun actieplan aan de directie. In het cursusjaar 15/16 is er door de sectieleiders gewerkt aan een meerjarenplan. In het cursusjaar 16/17 waren er besprekingen met alle individuele sectieleiders. Deze besprekingen richten zich vooral op leiderschap en kwaliteitszorg binnen de sectie.

In 17/18 en 18/19 zijn de sectieleiders onder leiding van Driestar Educatief aan de slag binnen een Werkplaatstraject gericht op leiderschap binnen de sectie. Hierin is er ook aandacht voor de inrichting van de kwaliteitscyclus binnen de vaksectie.

In 18/19 is tevens gestart met het opstellen van het nieuwe Strategisch beleidsplan wat inmiddels gereed is. De teamleiders en sectieleiders werken dit nieuwe SBP uit in afdelingsplannen/teamplannen/vakwerkplannen.

Indicator 17 - sectieleiders/teamleiders maken actief gebruik van de data uit MMP

Zelfstandig gebruik van MMP is bewust beperkt tot de directie en de kwaliteitsmedewerker. In de praktijk blijkt dat MMP als instrument voor teamleiders en sectieleiders tamelijk ingewikkeld. Daarom is het eenvoudiger wanneer de juiste informatie hen direct wordt verstrekt.

Indicator 18 - betrokkenheid ouders

In alle afdelingen zijn de ouders bovengemiddeld betrokken bij de school.

Bron: tevredenheidsonderzoek ouders CSG Prins Maurits, 2017

Ons verhaal

De PM is een lerende gemeenschap waar leerlingen, ouders en medewerkers actief aan deelnemen. De sleutelwoorden hiervoor zijn ‘betrokkenheid’ en ‘persoonlijke verantwoordelijkheid’. Om actieve participatie te realiseren is ruimte nodig voor eigen handelen, verbinding met de visie van de school en een open cultuur. Deze voorwaarden creëren we door verantwoordelijkheden zo dichtmogelijk bij de uitvoering te leggen. Dat gebeurt vanuit een gemeenschappelijk kader voor ons handelen: de visie van de school. In onze open cultuur is ruimte om met elkaar in gesprek te gaan, te luisteren naar wat anderen beweegt, te doen wat we zeggen, elkaar aan te spreken en verantwoording af te leggen. Zo levert iedereen vanuit zijn eigen positie een wezenlijke bijdrage aan de gewenste leeropbrengsten en ontplooiing.

“Als teamleider participeer ik in netwerken.”

Theunis van den Berge, teamleider vwo 123

Concreet en doelgericht vergaderen

 

Als teamleider van de onderbouw vwo ben ik sinds 2017 bestuurslid van het platform vWo. Het bestuur wordt gevormd door leidinggevenden binnen het vwo. We hebben onszelf het doel gesteld een platform te zijn waar leidinggevenden binnen het vwo elkaar kunnen ontmoeten en ondersteunen bij de verdere ontwikkeling van het vwo. Jaarlijks organiseren we hiertoe een landelijk vwo-congres voor docenten en leidinggevenden. Daarnaast organiseren we elk jaar twee regioconferenties. Ten slotte participeer in het leernetwerk ‘ambitieus vwo’, wat ook vanuit het platform vwo wordt aangestuurd. Binnen dit leernetwerk staat het delen van ervaringen voorop. Door het organiseren en bezoeken van deze evenementen groeit mijn netwerk enorm. Vanuit de Prins Maurits hebben we in de achterliggende jaren verschillende good practices gedeeld binnen de genoemde verbanden. En andersom halen we relevante kennis de school binnen. Zo hebben we dit schooljaar in juni een bijeenkomst georganiseerd voor beide vwo-teams, waarbij de gastspreker van de regioconferentie aanwezig zal zijn om haar promotieonderzoek ook bij ons te presenteren.

Dialoog

Een goed praktijkvoorbeeld van de open cultuur zijn de gesprekken die we voortdurend aangaan. Om meer inzicht te krijgen in het niveau van de kwaliteit van onze school gaan we in gesprek met partners in het onderwijs, met ouders in ouderpanels en met de leerlingen zelf. Voortdurend zijn we bezig om ons onderwijs te verbeteren en te zorgen dat leerlingen meer, beter of anders leren.
Zo is er een leerlingenraad van ongeveer 12 leerlingen. In de leerlingenraad worden schoolzaken geëvalueerd en activiteiten voorbereid. De leerlingenraad is actief in verschillende acties binnen de school, denkt mee over verbeteringen in de organisatie en twee leerlingen uit deze raad doen mee in de medezeggenschapsraad.

In 2018 waren er 2 bijeenkomsten van het ouderpanel. Het ouderpanel wordt bezocht door ongeveer 25 ouders van leerlingen uit de verschillende afdelingen. Een bijeenkomst ging over de betekenis van burgerschap voor ons onderwijs. Een belangrijke vraag was hoe wij op de CSG Prins Maurits onze waarden doorvertalen in goed burgerschap.

Met de medezeggenschapsraad bespreekt de directie actuele ontwikkelingen en ontvangt advies van de medezeggenschapsraad of waar nodig instemming. In de medezeggenschapsraad zijn personeel, ouders en leerlingen vertegenwoordigd.

"Deelnemen in de Medezeggenschapsraad is een leuke en leerzame uitdaging"

Gert-Jan van Veen

Medezeggenschap is heel belangrijk

 

Al een aantal jaren heb ik zitting in de MR. Bestuurlijk betrokken zijn op de organisatie van de school van je kind is een leuk en leerzame uitdaging.

 

Medezeggenschap is heel belangrijk. We zien dit steeds vaker om ons heen. Meedenken/praten/organiseren/participeren.

 

Elke keer ben ik weer onder de indruk van kracht en inzet van de organisatie van onze school. En dat midden in veranderende omstandigheden. De inzet en betrokkenheid van leerlingen, docenten, ondersteunend personeel, vrijwilligers en betrokken ouders mag zeker niet onopgemerkt blijven. Om dit allemaal in goede banen te leiden is een verstandig, moedig en krachtig beleid van de school nodig.

 

Mijn conclusie is dat onze school, onze MR hiermee op de goede weg is.
Een greep uit de onderwerpen waarover we gesproken hebben;
Inspectiebezoek/ Burgerschap en Sociale integratie/vakmanschapsroute/voordracht raad van toezicht/strategische beleidsplan 2019-2023

“We merken dat de meningen van leerlingen binnen de school erg worden gewaardeerd”

Annah en Sara - voorzitters leerlingenraad - leerlingen vwo 5

 

Wij zijn twee meiden die voorzitter zijn van de leerlingenraad. De leerlingenraad bestaat uit 12 andere leerlingen die komen uit verschillende niveaus en leerjaren van de Prins Maurits. Namens de leerlingenraad zitten wij ook in de Medezeggenschapsraad. Daarnaast zitten wij beide in VWO 5. We zijn daar nu allebei al een paar jaar actief en en we hebben al veel mooie dingen mogen bereiken. Zo organiseren we elk jaar de lessenmarathon en proberen we zoveel mogelijk reacties die we van leerlingen krijgen over waar ze ontevreden over zijn om te zetten in oplossingen. Dit doen we tijdens onze vergaderingen. Soms ervaren we dit wel als veel werk naast ons gewone schoolwerk, maar uiteindelijk geeft het altijd veel voldoening als het gelukt is. We merken namelijk dat het bestuur onze mening erg waardeert en moeite voor ons doet. We hopen dat als wij van school gaan volgend jaar, wij het stokje door kunnen geven aan nieuwe enthousiaste leerlingen. Op deze manier werken wij mee aan een school waarin een goede en open communicatie tussen bestuur, leerlingen en leraren centraal staat.

Ontwikkeling leiderschap

In 2017 rondden de schoolleiding, teamleiders en directie een ontwikkelingstraject af. Twee jaar lang is er gereflecteerd op het eigen leiderschap en is gewerkt om de focus op de persoonlijke ontwikkeldoelen te versterken. Dit traject, De Werkplaats genoemd, werd begeleid door Rens Rottier en Thea de Mots vanuit Driestar Educatief. De opbrengsten van de Werkplaats zijn vastgelegd in het leiderschapsstatuut. In dit statuut zijn de verwachtingen uitgesproken over de wijze waarop de schoolleiding als geheel leiding geeft aan de PM. De sectieleiders volgen een vergelijkbaar traject, eveneens begeleid door Driestar Educatief, maar dan meer gericht op de kwaliteit en sturing binnen de vakgroepen.

Sectieleidersoverleg

Wim Guijt, sectieleider Nederlands

Uit de kring van sectieleiders is de behoefte gegroeid om tweemaal per jaar bij elkaar te komen voor overleg. De sectieleider krijgt namelijk steeds meer taken op zijn bordje gelegd. Was het vroeger vooral de persoon die, gechargeerd gezegd, de bestellingen verzorgde, tegenwoordig wordt van hem verwacht dat hij het onderwijskundig proces in de sectie aanstuurt. Wat is dan het fijn om als sectieleiders elkaar daarin bij te staan. Bij de besprekingen kwamen twee zaken bovendrijven waarin we heel graag ‘bijgeschoold’ zouden willen worden. Als eerste punt: de kwaliteitszorg. We kwamen toen al gauw bij het vakwerkplan terecht. Iedere sectie deed op dat terrein ‘wat goed was in eigen oog.’ Ook het leiding geven aan de sectie werd als een probleem ervaren. We zijn de directie dankbaar dat ze bereid was om ons een financiële injectie te geven, zodat we een cursusleider van Driestar-Educatief konden ‘inhuren’ die ons inwijdde in deze onderwerpen. We hebben de verschillende scholingsmiddagen als zeer nuttig ervaren. Deze middagen hebben concreet iets opgeleverd: het vakwerkplan van alle secties wordt op termijn meer synchroon en to the point. Aan het leidinggeven van de sectieleider is nog maar een middag besteed. Maar die smaakte naar meer…

‘Binnen een lerende gemeenschap realiseren we actieve participatie van leerlingen, ouders en medewerkers waarbij betrokkenheid en persoonlijke verantwoordelijkheid sleutelwoorden zijn.’

Luuk Vis, Teamleider vmbo

Kwaliteitszorg

Voortdurend zijn we bezig om ons onderwijs te verbeteren en te zorgen dat leerlingen meer, beter of anders leren. Een goed voorbeeld is de inzet van RTTI. Een manier om de kwaliteit van de toetsen te verbeteren. De methode vormt tegelijk een handvat om leerlingen te bespreken.

Onze ontwikkelpunten

De ontwikkelpunten zijn:

-de voortgaande ontwikkeling van leiderschap op alle niveaus binnen de CSG Prins Maurits;
-de ontwikkeling van het kwaliteitsdenken binnen de vaksecties;
-het stimuleren van actieve participatie van leerlingen door het bieden van ruimte.