2017

School en
omgeving

Onze school heeft een intensieve relatie met de omgeving: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Constructieve samenwerking met onderwijs, overheid en ondernemers is nodig om op de lange termijn te kunnen zorgen voor een gezond, eigentijds onderwijsaanbod. We zijn dan ook erg gericht op duurzame samenwerking met diverse partners, onder andere om onderwijs in realistische context mogelijk te maken. Voor de PM is een goede relatie met het christelijk basisonderwijs en de protestantse kerken vanzelfsprekend.

Onze doelen
Bekijk onze doelen

Motivatie

CSG Prins Maurits is als dé protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs present in de omgeving en gericht op samenwerking met diverse partners. De school heeft hier, waar nodig, een initiërende rol. Samenwerking vindt plaats vanuit het bewustzijn van de eigen identiteit en visie op onderwijs. Voor CSG Prins Maurits is een goede relatie met het christelijk basisonderwijs en de protestantse kerken vanzelfsprekend. In een situatie van leerlingenkrimp is het zoeken naar vormen van meer intensieve samenwerking van belang voor het duurzaam aanbieden van protestants-christelijk onderwijs in de omgeving. Voor het leren in een realistische onderwijscontext en de vorming van onze leerlingen biedt samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties en het vervolgonderwijs kansen. Zo verruimen loopbaanleren en het opdoen van buitenschoolse ervaringen in binnen- en buitenland de mogelijkheden in het vervolgonderwijs.

 

Gerealiseerd in 2019

Verticale samenwerking

  • CSG Prins Maurits participeert in duurzame vormen van samenwerking met het protestants-christelijk onderwijs in de omgeving.
  • CSG Prins Maurits is een actieve partner in netwerken van het vervolgonderwijs mbo/hbo/wo.

 

Horizontale samenwerking

  • CSG Prins Maurits participeert in een regionaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid.
  • CSG Prins Maurits onderhoudt actief relaties met de kerken.
  • CSG Prins Maurits werkt samen met de andere VO-scholen aan de instandhouding van een breed onderwijsaanbod op Goeree-Overflakkee.
  • CSG Prins Maurits participeert in regionale en bovenregionale netwerken met betrekking tot identiteit, onderwijs, financiën en beheer.

Indicatoren

Het domein School en Omgeving wordt beoordeeld op basis van de volgende indicatoren:

Indicator 19De CSG Prins Maurits organiseert jaarlijks een ontmoetingsbijeenkomst met vertegenwoordigers van de kerken van Goeree-Overflakkee;
Indicator 20De CSG Prins Maurits is een actieve partner in bovenschoolse netwerken.

Indicator 19 - ontmoeting met kerken

De jaarlijkse bijeenkomst met vertegenwoordigers van kerken uit onze achterban stond gepland voor het najaar van 2018. Deze bijeenkomst kon niet doorgaan en heeft begin 2019 plaatsgevonden. Prof. Dr. R. Kuiper, rector van de Theologische Universiteit Kampen en hoogleraar ‘Christelijke identiteit’ heeft in zijn lezing stilgestaan bij de vraag hoe CSG Prins Maurits nu en in de toekomst aanbieder kan zijn en blijven van verantwoord protestants-christelijk onderwijs. Na de eerste verkennende bijeenkomsten met vertegenwoordigers van kerken uit onze achterban heeft op 22 september de eerste themabijeenkomst plaatsgevonden. Deze avond stond in het teken van de virtuele werkelijkheid waarin wij en zeker onze leerlingen verkeren. Deze avond werd geleid door een extern deskundige van stichting Yona.

Indicator 20 - actief partnerschap

CSG Prins Maurits is een actieve partner in bovenschoolse netwerken.

CSG Prins Maurits voert al geruime tijd beleid op het aangaan van contacten met bovenschoolse organisaties om de wisselwerking tussen school en samenleving te intensiveren. In de wetenschap dat leren binnen een realistische context bevorderd dient te worden, is in de afgelopen periode ingezet op daadwerkelijke participatie bij eilandelijke initiatieven als deelnemer of initiatiefnemer. Tegelijkertijd dient het huidige netwerk goed onderhouden te worden. Om dit te kunnen borgen is ingezet op één aanspreekpunt op school voor leerlingen en voor de omgeving in de vorm van een schoolbrede coördinator buitenschools leren.

‘Er is een intensievere relatie tussen de school en de omgeving: van binnen naar buiten, van buiten naar binnen.’

Pieter Brandwijk, Beleidsmedewerker

Ons verhaal

Gemeente

Onze school overlegt regelmatig met de gemeente over huisvestingsvraagstukken, de Lokale Educatieve Agenda en de constant veranderende demografie. Met het oog op de krimp in de regio is in 2017 bijvoorbeeld de transitieatlas VO opgesteld: deze atlas is leidend bij nieuwe onderwijsontwikkelingen in de regio.

Primair en voortgezet onderwijs

Met het primair onderwijs voeren we overleg over organisatorische en onderwijskundige zaken. De ontwikkeling van een onderwijsvisie op protestants-christelijk onderwijs op Goeree-Overflakkee heeft de aandacht, maar ook praktische zaken als afstemming over vakanties en het organiseren van gezamenlijke studiedagen. Met andere middelbare scholen stemmen we af over zaken die alle scholen betreft, zoals de procedure voor toelating en plaatsing, geldstromen, vakantieregeling, PR bij Open Dagen en het organiseren van beroepenvoorlichtingen. In 2016 is bijvoorbeeld overeenstemming bereikt met de andere vo-scholen over een breed en dekkend beroepsgericht aanbod.

Samenwerking VMBO

Op 1 november 2018 is een grote stap gezet in de samenwerking tussen de vmbo-scholen op Goeree-Overflakkee. De RGO en CSG Prins Maurits hebben namelijk afgesproken dat leerlingen van beide scholen examen kunnen gaan doen in vrijwel alle profielen van het vmbo. De ontwikkeling van de Beroepscampus gaat een nieuwe fase in. De Beroepscampus in Middelharnis is aanbieder van kwalitatief hoogstaand en innovatief beroepsonderwijs, staat midden in de samenleving van Goeree-Overflakkee en de omgeving en vervult een inspirerende en verbindende rol naar leerlingen, studenten, ouders, bedrijfsleven en haar maatschappelijke omgeving.

Door duurzame samenwerking van de VO-scholen, het mbo, de gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties borgt de Beroepscampus zo een volledig beroepsgericht aanbod met doorlopende leerlijnen naar het mbo en het werkveld in de regio. Met eigentijds onderwijs en door het centraal stellen van de ontwikkeling van de leerling, biedt de Beroepscampus maximale ontplooiingskansen en wordt voldaan aan de vraag vanuit het werkveld naar goed opgeleide vakmensen in de regio.

-De onderbouw wordt door beide scholen op eigen wijze vormgegeven. In klas 3 en 4 wordt voor de beroepsgerichte vakken met elkaar samengewerkt, de AVO-vakken en de leerlingbegeleiding worden door en op de eigen school verzorgd.
-De aandacht voor identiteit en vorming is niet veranderd in deze nieuwe vorm. In het praktijkvak van klas 3 en 4 wordt samengewerkt in de nieuwe Beroepscampus, waardoor er geen beperkingen in keuze meer zijn.
-Leerlingen die op één van beide scholen ingeschreven staan kunnen voor alle aangeboden profielen op de Beroepscampus een diploma van de eigen school halen.

Drie O’s

De PM ontwikkelt samen met de gemeente en het bedrijfsleven beroepsgerichte programma’s. Speerpunt is het leren in een realistische context en de vorming van onze leerlingen. Drie O’s (onderwijs, overheid en ondernemers) hebben elkaar gevonden en werken samen aan de ontwikkeling van het regionale onderwijsaanbod. Dit gebeurt op basis van de nieuwe visie op de regionale economische ontwikkeling van Goeree Overflakkee tot 2050: Smart Water. De PM neemt deel aan het bestuur van Smart Water/FOGO.

Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS)

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen is de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs in Nederland. Het verband functioneert als een netwerkorganisatie van besturen van gereformeerde onderwijsinstellingen.
Onze school onderhoudt nauwe contacten met de koepel van scholen van de LVGS. Omdat onze school uniek is en een specifieke doelgroep bedient binnen het protestants-christelijk onderwijs is het belangrijk om te participeren in een landelijk netwerk van schoolleiders. Thema’s binnen dat verband zijn onder andere: identiteit, programma-ontwikkeling, kwaliteitszorg, collegiale consultatie en visitatie, deskundigheidsbevordering.

Het netwerk van de PM

“De PM heeft een netwerk met 200 partners voor onderwijs in realistische context.”

Pieter Brandwijk, beleidsmedewerker

Praktijkgerichte aanpak: je hoeft geen ondernemer te worden om ondernemend te zijn

 

“Op elke afdeling en binnen ieder vak streven we op de PM naar onderwijs in realistische context. In 2018 is het netwerk van bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties rond de school uitgebreid tot ruim 300. Zo werkten leerlingen binnen hun profielwerkstuk aan reële vragen van opdrachtgevers uit de regio, zoals Hanse Staalbouw, Paulina.nu, de federatie van ondernemers FO-GO of werden speeddates en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Deze praktijkgerichte aanpak zorgt ervoor dat er een stevige basis ontstaat voor het persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren van leerlingen. Naast het profielwerkstuk volgden leerlingen van alle afdelingen in 2018 voor het eerst oriënterende stages in het derde en/of vierde leerjaar. Om dit te kunnen organiseren is ingezet op één aanspreekpunt op school voor leerlingen en voor de omgeving in de vorm van een schoolbrede coördinator buitenschools leren. Daarnaast werken we als school op strategisch, bestuurlijk en uitvoerend niveau nauw samen met overheid, ondernemers en onderwijs om gezamenlijke doelen van innovatie, bereikbaarheid, werkgelegenheid, huisvesting etc. te realiseren. Kortom je hoeft geen ondernemer te worden om ondernemend te zijn.”

Ontwikkelpunten

De ontwikkelpunten zijn:

-In de bestaande netwerken komen tot duurzame en innovatieve leertrajecten voor leerlingen;
-Samenwerken in de realisatie van de nieuwe Beroepscampus Middelharnis;
-Het realiseren van een digitale omgeving binnen de website van de school waarbij afstemming van vraag-aanbod tussen opdrachten van externen en interesses van leerlingen plaats kan vinden;
-Verduurzamen van de relatie met de samenwerkingspartners.