2017

School en
omgeving

Onze school heeft een intensieve relatie met de omgeving: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Constructieve samenwerking met onderwijs, overheid en ondernemers is nodig om op de lange termijn te kunnen zorgen voor een gezond, eigentijds onderwijsaanbod. We zijn dan ook erg gericht op duurzame samenwerking met diverse partners, onder andere om onderwijs in realistische context mogelijk te maken. Voor de PM is een goede relatie met het christelijk basisonderwijs en de protestantse kerken vanzelfsprekend.

Onze doelen
Bekijk onze doelen

Motivatie

CSG Prins Maurits is als dé protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs present in de omgeving en gericht op samenwerking met diverse partners. De school heeft hier, waar nodig, een initiërende rol. Samenwerking vindt plaats vanuit het bewustzijn van de eigen identiteit en visie op onderwijs. Voor CSG Prins Maurits is een goede relatie met het christelijk basisonderwijs en de protestantse kerken vanzelfsprekend. In een situatie van leerlingenkrimp is het zoeken naar vormen van meer intensieve samenwerking van belang voor het duurzaam aanbieden van protestants-christelijk onderwijs in de omgeving. Voor het leren in een realistische onderwijscontext en de vorming van onze leerlingen biedt samenwerking met bedrijven, maatschappelijke organisaties en het vervolgonderwijs kansen. Zo verruimen loopbaanleren en het opdoen van buitenschoolse ervaringen in binnen- en buitenland de mogelijkheden in het vervolgonderwijs.

 

Gerealiseerd in 2019

Verticale samenwerking

  • CSG Prins Maurits participeert in duurzame vormen van samenwerking met het protestants-christelijk onderwijs in de omgeving.
  • CSG Prins Maurits is een actieve partner in netwerken van het vervolgonderwijs mbo/hbo/wo.

 

Horizontale samenwerking

  • CSG Prins Maurits participeert in een regionaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid.
  • CSG Prins Maurits onderhoudt actief relaties met de kerken.
  • CSG Prins Maurits werkt samen met de andere VO-scholen aan de instandhouding van een breed onderwijsaanbod op Goeree-Overflakkee.
  • CSG Prins Maurits participeert in regionale en bovenregionale netwerken met betrekking tot identiteit, onderwijs, financiën en beheer.

Indicatoren

Het domein School en Omgeving wordt beoordeeld op basis van de volgende indicatoren:

Indicator 19De CSG Prins Maurits organiseert jaarlijks een ontmoetingsbijeenkomst met vertegenwoordigers van de kerken van Goeree-Overflakkee;
Indicator 20De CSG Prins Maurits is een actieve partner in bovenschoolse netwerken.

Indicator 19 - ontmoeting met kerken

Na de eerste verkennende bijeenkomsten met vertegenwoordigers van kerken uit onze achterban heeft op 22 september de eerste themabijeenkomst plaatsgevonden. Deze avond stond in het teken van de virtuele werkelijkheid waarin wij en zeker onze leerlingen verkeren. Deze avond werd geleid door een extern deskundige van stichting Yona.

Indicator 20 - actief partnerschap

CSG Prins Maurits is een actieve partner in bovenschoolse netwerken.

CSG Prins Maurits voert al geruime tijd beleid op het aangaan van contacten met bovenschoolse organisaties om de wisselwerking tussen school en samenleving te intensiveren. In de wetenschap dat leren binnen een realistische context bevorderd dient te worden, is in de afgelopen periode ingezet op daadwerkelijke participatie bij eilandelijke initiatieven als deelnemer of initiatiefnemer. Tegelijkertijd dient het huidige netwerk goed onderhouden te worden. Om dit te kunnen borgen is ingezet op één aanspreekpunt op school voor leerlingen en voor de omgeving in de vorm van een schoolbrede coördinator buitenschools leren.

‘Er is een intensievere relatie tussen de school en de omgeving: van binnen naar buiten, van buiten naar binnen.’

Pieter Brandwijk, Beleidsmedewerker

Ons verhaal

Gemeente

Onze school overlegt regelmatig met de gemeente over huisvestingsvraagstukken, de Lokale Educatieve Agenda en de constant veranderende demografie. Met het oog op de krimp in de regio is in 2017 bijvoorbeeld de transitieatlas VO opgesteld: deze atlas is leidend bij nieuwe onderwijsontwikkelingen in de regio.

Primair en voortgezet onderwijs

Met het primair onderwijs voeren we overleg over organisatorische en onderwijskundige zaken. De ontwikkeling van een onderwijsvisie op protestants-christelijk onderwijs op Goeree-Overflakkee heeft de aandacht, maar ook praktische zaken als afstemming over vakanties en het organiseren van gezamenlijke studiedagen. Met andere middelbare scholen stemmen we af over zaken die alle scholen betreft, zoals de procedure voor toelating en plaatsing, geldstromen, vakantieregeling, PR bij Open Dagen en het organiseren van beroepenvoorlichtingen. In 2016 is bijvoorbeeld overeenstemming bereikt met de andere vo-scholen over een breed en dekkend beroepsgericht aanbod.

Drie O’s

De PM ontwikkelt samen met de gemeente en het bedrijfsleven beroepsgerichte programma’s. Speerpunt is het leren in een realistische context en de vorming van onze leerlingen. Drie O’s (onderwijs, overheid en ondernemers) hebben elkaar gevonden en werken samen aan de ontwikkeling van het regionale onderwijsaanbod. Dit gebeurt op basis van de nieuwe visie op de regionale economische ontwikkeling van Goeree Overflakkee tot 2050: Smart Water. De PM neemt deel aan het bestuur van Smart Water/FOGO.

Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS)

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen is de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs in Nederland. Het verband functioneert als een netwerkorganisatie van besturen van gereformeerde onderwijsinstellingen.

Onze school onderhoudt nauwe contacten met de koepel van scholen van de LVGS. Omdat onze school uniek is en een specifieke doelgroep bedient binnen het protestants-christelijk onderwijs is het belangrijk om te participeren in een landelijk netwerk van schoolleiders. Thema’s binnen dat verband zijn onder andere: identiteit, programma-ontwikkeling, kwaliteitszorg, collegiale consultatie en visitatie, deskundigheidsbevordering.

Het netwerk van de PM

“De PM heeft een netwerk met 200 partners voor onderwijs in realistische context.”

Pieter Brandwijk, beleidsmedewerker

Praktijkgerichte aanpak: stevige basis voor het functioneren van leerlingen

 

“Op elke afdeling en binnen ieder vak streven we op de PM naar onderwijs in realistische context. In 2017 is het netwerk van bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties rond de school uitgebreid tot ruim 200. Voor deze partners voeren onze leerlingen een stage, een project of een opdracht uit – de ene keer gebeurt dat vanuit school, de andere keer op locatie bij de partner. Zo werkten leerlingen binnen hun profielwerkstuk aan reële vragen van opdrachtgevers uit de regio, zoals Paulina.nu, gemeente Goeree-Overflakkee, de lokale ondernemersvereniging FO-GO, Rabobank. Deze praktijkgerichte aanpak zorgt ervoor dat er een stevige basis ontstaat voor het persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren van leerlingen. Naast het profielwerkstuk volgden leerlingen van van vmbo, mavo in 2017 oriënterende stages in het derde en/of vierde leerjaar.

Ontwikkelpunten

De ontwikkelpunten zijn:

-In de bestaande netwerken komen tot duurzame en innovatieve leertrajecten voor leerlingen;
-Samenwerken in de realisatie van een breed en dekkend aanbod in het vmbo in de regio;
-Het realiseren van een digitale omgeving binnen de website van de school waarbij afstemming van vraag-aanbod tussen opdrachten van externen en interesses van leerlingen plaats kan vinden;
-Verduurzamen van de relatie met de samenwerkingspartners.