2019

Identiteit

We willen onze positie als dé protestants-christelijke school op basis van het gereformeerd belijden voor Goeree-Overflakkee en de omliggende gebieden behouden. Daarom vinden wij het belangrijk dat onze identiteit herkenbaar leeft in de school. We maken de Bijbelse waarden zichtbaar in de omgang en de relatie met de leerlingen. Identiteit staat voortdurend op de agenda, binnen de teams, vakgroepen, de vormingscommissie en de persoonlijke ontwikkelplannen.

Basisgegevens identiteit

De CSG Prins Maurits heeft een open toelatingsbeleid voor leerlingen. In de praktijk betekent dit dat ook leerlingen die geen kerkelijke achtergrond hebben welkom zijn. Wel wordt er dan een toelatingsgesprek gevoerd, waarbij de ouders gevraagd wordt een verklaring van respect voor de uitgangspunten en werkwijze van de school te tekenen. Ongeveer 10% van de leerlingen van de CSG Prins Maurits heeft geen kerkelijke achtergrond.

Onze doelen
Bekijk onze doelen

Motivatie

CSG Prins Maurits is een gemeenschap die leeft vanuit de Bijbel, het Woord van God, de bron en norm voor ons denken en handelen. Binnen deze gemeenschap is er ruimte voor eigenheid en ervaren we verbondenheid in ons gemeenschappelijk perspectief. Het perspectief geeft hoop op Gods genade in Jezus Christus, vanuit het besef van de gebrokenheid van het leven door de zonde. Dit perspectief is bepalend voor ons denken en handelen in deze wereld. De vruchten van het werk van de Geest komen hierin tot uitdrukking. Zoals beschreven in Galaten 5: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Samenvattend: wij willen leven uit genade, leven bij het Woord en leven in betrokkenheid op elkaar en deze wereld.
De opleiding van leerlingen tot zelfstandigheid en verantwoordelijkheid heeft veel facetten, maar in de kern gaat het ons om de vorming die gericht is op de eer van God door de navolging van Christus in deze wereld, die gekenmerkt wordt door gebrokenheid en complexiteit. Deze vorming helpt onze leerlingen in het doen van ‘recht en gerechtigheid’ op de plaats waar God hen stelt. Mensen komen immers tot bloei in relatie tot God, tot de ander, tot de gemeenschap, tot de schepping en tot zichzelf, levend vanuit de genade van God in Christus.

 

Focus

De christelijke identiteit van de school wordt niet alleen beleden, maar ook beleefd in de school.

Elke afdeling en vakgroep voert een programma voor toerusting en vorming uit, dat past bij de leerlingen.
 

Indicatoren identiteit

Het domein Identiteit wordt beoordeeld op basis van de volgende indicatoren:

Indicator 190% van de ouders vindt de PM een gemeenschap van leerlingen en docenten waar de christelijke identiteit wordt beleefd in woord en daad.
Indicator 2a80% van de leerlingen vindt de PM een gemeenschap van leerlingen en docenten waar de christelijke identiteit wordt beleefd in woord en daad.
Indicator 2bElke afdeling en vakgroep heeft een programma voor toerusting en vorming waarin de leidende kernwoorden van het schakeldocument zijn uitgewerkt.
Indicator 380% van de leerlingen ziet de leidende kernwoorden voor het programma van toerusting en vorming terug in de praktijk: ‘verbondenheid’, ‘eigenheid’, ‘ontdekken’, ‘betrokkenheid’ en ‘wijsheid’.

Indicator 1a - waardering ouders

90% van de ouders vindt de PM een gemeenschap van leerlingen en docenten waar de christelijke identiteit wordt beleefd in woord en daad.

Bron: Tevredenheidsonderzoek ouders CSG Prins Maurits, 2020

Indicator 1b – waardering ouders

92% van de ouders vindt dat de CSG Prins Maurits een christelijke school is.

Bron: Tevredenheidsonderzoek ouders CSG Prins Maurits, 2020

Indicator 2a - Waardering leerlingen

86% van de leerlingen vindt dat de CSG Prins Maurits een christelijke school is.

Bron: Tevredenheidsonderzoek leerlingen CSG Prins Maurits, 2020

64% van de leerlingen vindt de PM een gemeenschap van leerlingen en docenten waar de christelijke identiteit wordt beleefd in woord en daad.

Indicator 3 - Elke afdeling en vakgroep heeft een programma voor toerusting en vorming waarin de leidende kernwoorden van het schakeldocument zijn uitgewerkt.

De vormingscommissie maakt vanuit het schakeldocument een verdere doorvertaling van de kernwoorden zodat die gebruikt kunnen worden door de teams en vakgroepen in het programma van toerusting en vorming.

Ons verhaal

Identiteit

De identiteit van scholen is ook in 2019 één van de speerpunten van de schoolontwikkeling. Dit is tevens een landelijke ontwikkeling die ook het seculiere onderwijs raakt. De identiteit van de school raakt de visie en de missie van de school. Als christelijke school onderscheidt de Prins Maurits zich door met andere scholen samen te werken in de ontwikkeling van de identiteit.

KernwoordenDuiding
VerbondenheidWe leven als gemeenschap
VormingWe leven voor Gods aangezicht
EigenheidWe hebben ieder onze eigen gaven en mogelijkheden
OntdekkenWe worden ingeleid in de werkelijkheid
BetrokkenheidWe dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de samenleving
WijsheidWe leren omgaan met de werkelijkheid en zoeken naar waarheid

Vormingscommissie

Iedere afdeling heeft een programma van toerusting en vorming (PTV). De invulling daarvan is afdelingsspecifiek en kent tegelijkertijd centrale thema’s. Naast de dagopeningen, vieringen en mentorgesprekken, waarbij identiteit een belangrijke plaats heeft, maken de docenten identiteit zichtbaar in de les. Dit jaar zijn er trainingen over het gebruik van sociale media, het ontwikkelen van sociale vaardigheden, het vergroten van weerbaarheid tegen alcohol, roken en drugs, een specifiek christelijk weerbaarheidsprogramma over respect en zelfvertrouwen, dit wordt vervolgd in klas 3 met een training voor leerlingen op het gebied van weerbaarheid in seksualiteit. De bovenbouw leerlingen volgen het vak Wetenschapsoriëntatie en ronden dit met een schoolexamen af.
 
Op de jaarlijkse bijeenkomst met vertegenwoordigers van de kerken heeft Prof. Dr. R. Kuiper, rector van de Theologische Universiteit Kampen en hoogleraar ‘Christelijke identiteit’ stilgestaan bij de vraag hoe CSG Prins Maurits nu en in de toekomst aanbieder kan zijn en blijven van verantwoord protestants-christelijk onderwijs.

Identiteit en Kwaliteit

Al lange tijd is onze school betrokken bij het netwerk Identiteit en Kwaliteit (I&K). Onder leiding van Marja van de Lagemaat (Ichthus College, Veenendaal) en Adriaan Klippel (CSGPM) marktmeesters van I&K is een tweedaagse georganiseerd omtrent burgerschap. Op deze manier is onze school nu nauwer betrokken geraakt en is de slagkracht van het netwerk vergroot.

Identiteit als Sterk Merk

Via het LVGS is onze school betrokken geraakt bij de het project Identiteit als Sterk Merk (IASM), dat de identiteit van Gereformeerd onderwijs opnieuw op de agenda heeft gezet. Onze school is daarbij vanaf het eerste begin betrokken geweest. Met collega’s van LVGS scholen werden netwerkbijeenkomsten bijgewoond ter voorbereiding op de nieuwe wet burgerschap.

DCVO

De cursus DCVO is samengevoegd met het introductieprogramma voor nieuw startende docenten, waardoor het vormgeven van de christelijke identiteit als docent binnen de les is gewaarborgd.

ACSI

De Association of Christian Schools International ACSI heeft in september 2018 in Hongarije haar jaarlijkse Student Leader Conference gehouden. De leerlingen die in 2017 deze conferentie bezochten, hebben binnen school een gebedsgroep opgestart. Deze wordt elke maandag gehouden in de ochtendpauze en éénmaal per maand bidden zij samen met de gebedskring van docenten. Dit jaar heeft een groep van acht leerlingen uit VWO 5 de conferentie met als thema “The Path of Leadership” bezocht. De conferentie betekende voor hen een stimulering van hun persoonlijke geloofsontwikkeling, maar ook van hun betrokkenheid bij de identiteit van de school. Hun projectplan omvatte onder meer het doorgeven van de boodschap aan onze medeleerlingen, maar ook het leiden van de kerstviering van docenten. Verder zetten zij zich in bij studiedagen van de onderbouw. De groep levert hiermee een constructieve bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van de school.

Goede doelen

In klas 1 en in klas 2 werd een sponsorloop georganiseerd voor de adoptiekinderen van Woord & Daad naast de opbrengst van ruim €6000,- wordt sinds dit jaar met de adoptiekinderen gecorrespondeerd. Ieder adoptiekind is gekoppeld aan een klas. Daarnaast is er in klas 3 actie gevoerd voor RRDF. Leerlingen uit vwo 5 hebben zelf het werk van deze stichting in India kunnen bezoeken. De leerlingenraad organiseert de kerstcollecten en lessenmarathons voor het goede doel.

Ontwikkelpunten

De ontwikkelpunten zijn:

-het herschrijven van de identiteitsparagrafen van de vakwerkplannen aan de hand van de kernwoorden uit het schakeldocument.
-het herschrijven van de visie op burgerschap i.r.t. de nieuwe wetgeving.

‘Binnen de dagelijkse werkelijkheid van school en samenleving is de PM een plaats waar het handelen vanuit het geloof meer voelbaar en zichtbaar wordt, in lijn met onze Bijbelse opdracht. “…, opdat hij aan zijn kinderen en zijn huis na hem bevel zou geven om de weg van de HEERE in acht te nemen, door gerechtigheid en recht te doen”. Genesis 18:19’

Prepared to Lead

4 leerlingen uit VWO 5 en 1 leerling uit HAVO 5

Student Leadership Conference

 

“Met vier leerlingen uit V5 en één leerlingen uit HAVO 5 zijn we begin oktober 2019 naar de Student Leadership Conference in Hongarije geweest. Het thema ‘Prepared to Lead’ heeft alles te maken met de onze plaats als christen in het koninkrijk van God. Samen met andere christelijke studenten hebben we interessante workshops gevolgd, veel gezongen en ervaringen gedeeld. Wat ons verenigt is het verlangen om de wil van God te doen, maar ook dat we elkaar aanmoedigen om open te zijn over ons geloof. We hebben geleerd om op je eigen terrein te getuigen en daarin anderen voor te gaan. Na afloop hebben we de prachtige stad Budapest bezocht. Unaniem is de wens om volgend jaar nog een keer te gaan.”

Rust voor de leerlingen

Jeanine ten Klooster

 

“Iedere dag begint met een stukje rust voor de leerlingen. We praten met elkaar over verzen uit de Bijbel, die aansluiten bij de tijd van het kerkelijke jaar of aansluiten bij situaties, die ons bezighouden. We verwonderen ons over de mensen in de Bijbel, ze lijken zoveel op ons, ook al leven wij in een andere tijd. We verwonderen ons over God, die van alle tijden is en ons zo nabij wil zijn. We bidden met elkaar en er is ruimte gebedspunten aan te dragen.
 
In de jeugdliteratuur komen we veel thema’s tegen, die we kunnen verbinden met onze identiteit. Beleven wij de dingen, zoals deze worden beschreven in jeugdboeken? Vinden we het goed ons in te leven in personen, die heel anders in het leven staan? Wat doet literatuur met ons? Wat doen films met ons?
 
We worden ons bewust wat onze woorden doen met andere mensen. Hoe komen onze woorden over? Hoe gaan we om met feedback van anderen? Hoe belangrijk is taal in ons leven? We ontdekken dat poëzie veel waarde kan hebben. We spreken over de taal van poëzie bij geboorte, feestdagen, rouw, verdriet en begrafenissen. Wat kan geschreven en gesproken taal een zegen zijn.”