2019

Missie en Visie

Met elkaar vormen we op de Prins Maurits een gemeenschap die leeft vanuit de Bijbel, het Woord van God, de bron en norm voor ons denken en handelen. Binnen deze gemeenschap hebben we aandacht voor elkaar en vormen we hechte groepen – in de klas en zelfs schoolbreed. Er is ruimte voor eigenheid en we ervaren verbondenheid: verenigd in onze christelijke identiteit. Wij maken veel werk van een veilige leeromgeving en een open christelijke cultuur.

Iedere vier jaar stellen we op CSG Prins Maurits opnieuw onze missie en visie vast. Hierop baseren we vervolgens onze strategie voor een vijftal domeinen binnen de school: identiteit, onderwijs, personeel, leiderschap, school & omgeving. Voor de periode 2019-2023 hanteren we onderstaande missie en visie.

Missie

CSG Prins Maurits wil dé protestants-christelijke school voor voortgezet onderwijs zijn voor leerlingen van Goeree-Overflakkee en de omliggende gebieden. De brede scholengemeenschap biedt alle schooltypen in het voortgezet onderwijs aan, waarbij het onderwijs voldoet aan de intern en extern gestelde kwaliteitseisen.
De grondslag van CSG Prins Maurits is de Bijbel als het onfeilbare Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Voor het personeel zijn deze geschriften leidend voor onderwijs en handelen en iedere medewerker is daarop aanspreekbaar.
Binnen een veilige en respectvolle leeromgeving ontvangt iedere leerling passend onderwijs en ondersteuning, waarbij recht wordt gedaan aan ieders talenten en ambities. De leerling wordt uitgenodigd het beste uit zichzelf te halen, zich te onderscheiden, zijn kennis te vergroten en zich breed te ontwikkelen.

Als verenigingsbestuur zien we toe op de identiteit en het beleid van onze school.

Jan-Kees Wielhouwer, voorzitter

Toezicht in hoofdlijnen

“Als verenigingsbestuur zien we toe op het behoud van de christelijke identiteit van onze school. Omdat we zien dat dit in onze maatschappij onder druk staat, is het van groot belang dat we onze leerlingen meegeven wat echt waardevol is in het leven. Geloven in de Heere Jezus als redder en Zaligmaker en dit ook doorgeven aan de mensen om je heen. Daarnaast houden we ons op hoofdlijnen bezig met het beleid en de koers van de school in nauwe samenwerking met de directie. Bijvoorbeeld als het gaat om een zo goed mogelijke onderwijskwaliteit en gezonde financiën. In 2018 is het proces van vorming van een Campus voor VMBO in samenwerking met andere scholen in ons gebied verder gegaan. We zien dit als een belangrijke ontwikkeling die voor onze leerlingen erg belangrijk is omdat we hierdoor in staat zijn om meer profielen aan leerlingen aan te bieden. Deze ontwikkeling zal ook in 2019 en daarna nog veel aandacht blijven vragen. Als bestuur willen we dat de PM een school met een duidelijke christelijke identiteit met prima onderwijs op alle niveaus is en blijft. Een leergemeenschap waar kinderen in een veilig klimaat zichzelf kunnen zijn en leren wat belangrijk is voor hun loopbaan en leven!”