2019

School en
omgeving

Onze school heeft een intensieve relatie met de omgeving: van binnen naar buiten en van buiten naar binnen. Constructieve samenwerking met onderwijs, overheid en ondernemers is nodig om op de lange termijn te kunnen zorgen voor een gezond, eigentijds onderwijsaanbod. We zijn dan ook erg gericht op duurzame samenwerking met diverse partners, onder andere om onderwijs in realistische context mogelijk te maken. Voor de PM is een goede relatie met het christelijk basisonderwijs en de protestantse kerken vanzelfsprekend.

Onze doelen
Bekijk onze doelen

Motivatie

Ouderbetrokkenheid heeft positieve effecten op het leren van onze leerlingen. Met betrokken ouders kunnen we op een gelijkgestemde manier de leerlingen benaderen. Ouders kunnen worden toegerust en waar nodig ontstaat een betere leerprestatie. Daarnaast biedt ouderbetrokkenheid mogelijkheden om de ouders formeel via de MR en informeel via de ouderpanels respectievelijk mee te laten beslissen en denken over het beleid van de school. Binnen onze scholengemeenschap leggen we waar dat kan een relatie tussen binnen- en buitenschools leren. We beschikken inmiddels over een groot netwerk van partners dat ingezet wordt ten dienste van de talentontwikkeling van onze leerlingen. We doen dat in de wetenschap dat een combinatie van talentontwikkeling binnen en buiten de school een ontwikkeling stimuleert die leerlingen motiveert het beste uit zichzelf te halen, successen te boeken en daarop trots te zijn. Ze krijgen de smaak te pakken om hun prestaties te verbeteren. Die ontwikkeling vergroot de handelingsmogelijkheden van onze leerlingen, waardoor ze met meer plezier naar school gaan en meer zelfvertrouwen krijgen. Bovendien kunnen bepaalde aspecten van talentontwikkeling niet door de school worden geboden maar juist wel door andere partners. Die overwegingen hebben geleid tot een intensieve samenwerking met regionale partners om leerlingen een kans te geven zich breed te oriënteren en hun talenten op meerdere fronten te ontwikkelen.

 

Focus

CSG Prins Maurits is een actieve partner in netwerken van het vervolgonderwijs mbo/hbo/wo en participeert daarnaast ook in een regionaal netwerk van bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheid. Het onderwijs op CSG Prins Maurits kent een krachtige leeromgeving waarbij in alle afdelingen samengewerkt wordt met: a. de ouders en b. organisaties buiten de school. Beide partners worden uitgedaagd tot een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen.

Indicatoren

Het domein School en Omgeving wordt beoordeeld op basis van de volgende indicatoren:

Indicator 14CSG Prins Maurits werkt samen in educatieve en maatschappelijke netwerken.

‘Er is een intensievere relatie tussen de school en de omgeving: van binnen naar buiten, van buiten naar binnen.’

Pieter Brandwijk, Beleidsmedewerker

Ons verhaal

Gemeente

De ontwikkeling van de Beroepscampus, de Lokale Educatieve Agenda, samenwerking 3O’s zijn de speerpunten van het afgelopen jaar. Hierbij wordt zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau nauw samengewerkt. Met zowel het PO als de gemeente wordt onderzoek gedaan naar de onderwijsmogelijkheden voor leerlingen met specifieke leerbehoeften. Dit onderzoek zal in 2020 afgerond zijn.

Primair en voortgezet onderwijs

Met het primair onderwijs voeren we overleg over organisatorische en onderwijskundige zaken. De ontwikkeling van een onderwijsvisie op protestants-christelijk onderwijs op Goeree-Overflakkee heeft de aandacht, maar ook praktische zaken als afstemming over vakanties en het organiseren van gezamenlijke studiedagen. Met andere middelbare scholen stemmen we af over zaken die alle scholen betreft, zoals de procedure voor toelating en plaatsing, geldstromen, vakantieregeling, PR bij Open Dagen en het organiseren van beroepenvoorlichtingen. Door samenwerking van de decanen van beide scholen, beleidsmedewerkers van de Gemeente en PM is de banenmarkt uitgegroeid tot een bijeenkomst waarbij mbo, hbo en wo zich presenteren samen met regionale bedrijven, instellingen en organisaties voor leerlingen en ouders uit alle afdelingen.

Samenwerking VMBO

Op 1 november 2018 is een grote stap gezet in de samenwerking tussen de vmbo-scholen op Goeree-Overflakkee. De RGO en CSG Prins Maurits hebben namelijk afgesproken dat leerlingen van beide scholen examen kunnen gaan doen in vrijwel alle profielen van het vmbo. De ontwikkeling van de Beroepscampus is gestart. Naast de bestuurlijke betrokkenheid levert de PM haar bijdrage in de werkgroepen bedrijfsvoering&facilitair, onderwijs, communicatie, samenwerking 3o’s en ict. De Beroepscampus in Middelharnis is aanbieder van kwalitatief hoogstaand en innovatief beroepsonderwijs, staat midden in de samenleving van Goeree-Overflakkee en de omgeving en vervult een inspirerende en verbindende rol naar leerlingen, studenten, ouders, bedrijfsleven en haar maatschappelijke omgeving.
 
Door duurzame samenwerking van de VO-scholen, het mbo, de gemeente, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties borgt de Beroepscampus zo een volledig beroepsgericht aanbod met doorlopende leerlijnen naar het mbo en het werkveld in de regio. Met eigentijds onderwijs en door het centraal stellen van de ontwikkeling van de leerling, biedt de Beroepscampus maximale ontplooiingskansen en wordt voldaan aan de vraag vanuit het werkveld naar goed opgeleide vakmensen in de regio. Naast de Beroepsgerichte profielen Zorg en Welzijn en Economie en Ondernemen zal ook Praktische Profielorientatie (PPO) Techniek en Groen van de PM op de Beroepscampus worden aangeboden. Samenwerking met RGO en Bouwmensen Zuidwest maken het mogelijk dat er eigen onderwijsruimten worden gerealiseerd.

-De onderbouw wordt door beide scholen op eigen wijze vormgegeven. In klas 3 en 4 wordt voor de beroepsgerichte vakken met elkaar samengewerkt, de AVO-vakken en de leerlingbegeleiding worden door en op de eigen school verzorgd.
-De aandacht voor identiteit en vorming is niet veranderd in deze nieuwe vorm. In het praktijkvak van klas 3 en 4 wordt samengewerkt in de nieuwe Beroepscampus, waardoor er geen beperkingen in keuze meer zijn.
-Leerlingen die op één van beide scholen ingeschreven staan kunnen voor alle aangeboden profielen op de Beroepscampus een diploma van de eigen school halen.

Drie O’s

De PM ontwikkelt samen met de gemeente en het bedrijfsleven beroepsgerichte programma’s. Speerpunt is het leren in een realistische context en de vorming van onze leerlingen. Drie O’s (onderwijs, overheid en ondernemers) hebben elkaar gevonden en werken samen aan de ontwikkeling van het regionale onderwijsaanbod. Dit gebeurt op basis van de economische strategie: Smart Water. De PM neemt deel aan het bestuur van Smart Water/FOGO. De werkgroep SmartWater heeft voor de ontwikkeling van Beroepscampus Noord een prominente rol gespeeld in het verbinden van regionale ondernemers en overheid aan de Beroepscampus.

Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS)

Het Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen is de besturenorganisatie voor het gereformeerd onderwijs in Nederland. Het verband functioneert als een netwerkorganisatie van besturen van gereformeerde onderwijsinstellingen.
Onze school onderhoudt nauwe contacten met de koepel van scholen van de LVGS. Omdat onze school uniek is en een specifieke doelgroep bedient binnen het protestants-christelijk onderwijs is het belangrijk om te participeren in een landelijk netwerk van schoolleiders. Thema’s binnen dat verband zijn onder andere: identiteit, programma-ontwikkeling, kwaliteitszorg, collegiale consultatie en visitatie, deskundigheidsbevordering.

Het netwerk van de PM

“De PM heeft een netwerk met 200 partners voor onderwijs in realistische context.”

Pieter Brandwijk, beleidsmedewerker

Praktijkgerichte aanpak: je hoeft geen ondernemer te worden om ondernemend te zijn

 

“Op elke afdeling en binnen ieder vak streven we op de PM naar onderwijs in realistische context. In 2018 is het netwerk van bedrijven, instellingen en maatschappelijke organisaties rond de school uitgebreid tot ruim 300. Zo werkten leerlingen binnen hun profielwerkstuk aan reële vragen van opdrachtgevers uit de regio, zoals Hanse Staalbouw, Paulina.nu, de federatie van ondernemers FO-GO of werden speeddates en netwerkbijeenkomsten georganiseerd. Deze praktijkgerichte aanpak zorgt ervoor dat er een stevige basis ontstaat voor het persoonlijk, maatschappelijk en beroepsmatig functioneren van leerlingen. Naast het profielwerkstuk volgden leerlingen van alle afdelingen in 2018 voor het eerst oriënterende stages in het derde en/of vierde leerjaar. Om dit te kunnen organiseren is ingezet op één aanspreekpunt op school voor leerlingen en voor de omgeving in de vorm van een schoolbrede coördinator buitenschools leren. Daarnaast werken we als school op strategisch, bestuurlijk en uitvoerend niveau nauw samen met overheid, ondernemers en onderwijs om gezamenlijke doelen van innovatie, bereikbaarheid, werkgelegenheid, huisvesting etc. te realiseren. Kortom je hoeft geen ondernemer te worden om ondernemend te zijn.”

Ontwikkelpunten

De ontwikkelpunten zijn:

-In de bestaande netwerken komen tot duurzame en innovatieve leertrajecten voor leerlingen;
-Samenwerken in de realisatie van de nieuwe Beroepscampus Middelharnis;
-In de digitale omgeving van school het aanbod van opdrachten en mogelijkheden bij externe partners inzichtelijk maken voor docenten en leerlingen;
-Verduurzamen van de relatie met de samenwerkingspartners.